هنگامی که دوربین را روشن می کنید وضعیت طبیعی آن چیست؟

دوربین را روشن کنید و آن را از طریق کابل اترنت به روتر خود وصل کنید.

اگر دوربین در وضعیت زیر باشد، نشان می دهد که آن به طور معمول کار می کند.

برای دوربین های داخلی PT:

دوربین به طور خودکار به صورت عمودی/افقی می چرخد.

نور قرمز روشن می شود،

نور سبز شبکه چشمک می زند،

چراغ کوچک سبز روی RJ-45 روشن می شود ، چراغ کوچک نارنجی روی RJ-45 چشمک می زند.

دوربین های ثابت داخلی :

نور قرمز روشن می شود،

نور سبز شبکه چشمک می زند،

چراغ کوچک سبز روی RJ-45 روشن می شود ، چراغ کوچک نارنجی روی RJ-45 چشمک می زند.

دوربین های ضدآب خارجی:

چراغ کوچک سبز روی RJ-45 روشن می شود ، چراغ کوچک نارنجی روی RJ-45 چشمک می زند.

دوربین های خارجی PT:

لنز داخلی دام به طور خودکار به صورت عمودی/افقی می چرخد.

چراغ کوچک سبز روی RJ-45 روشن می شود ، چراغ کوچک نارنجی روی RJ-45 چشمک می زند.