ارسال ایمیل در صورت تشخیص حرکت motion detection

بعد از ست کردن ایمیل فرستنده خود برای مثال میخواهیم زمانی که دوربین تشخیص حرکت داد این موضوع رو به ما از طریق ایمیل اطلاع بدهد برای این کار طبق تصویر زیر عمل میکنیم
ازمنوی دستگاه  camera management را انتخاب کرده و به منوی   motion رفته  و علاوه به فعال سازی قابلیت موشن که در قبل توضیح دادیم در قسمت پایین صفحه تنظیمات مربوط به ایمیل راهم فعال میکنیم.

لانگسی