بازبینی فیلم (Play back)

برای مشاهده نصاویر ضبط شده از منوی دستگاه گزینه Play back را انتخاب میکنیم.

نحوه ی بازبینی فیلم Play back در سیستم امنیتی لانگسی