تنظیم آنتن های بسته امنیتی ۳۶۰۸D4SF200

آنتن های دستگاه ضبط، سیگنال ها را به محیط اطراف ارسال می کند. بهترین حالت برای نصب این است که آنتن دستگاه ضبط و آنتن دوربین ها در یک ارتفاع و موازی با یکدیگر باشند (عکس شماره ۱). اگر دستگاه ضبط نمیتواند در همان ارتفاع دوربین ها قرار گیرد، آنتن های هر دوربین باید موازی محیط دایره فرضی به مرکز دستگاه ضبط باشد. در واقع نباید جهت آنتن های دوربین ها به طور مستقیم به سمت دستگاه ضبط باشد.

تنظیم آنتن های بسته امنیتی 3608D4SF200