تنظیم ساعت و تاریخ

در این قسمت با انتخاب سربرگ date تنظیمات تاریخ و ساعت دستگاه را تعیین میکنیم .

لانگسی
تنظیم تاریخ و ساعت